Villkor


OBSERVERA: Ingen person under 21 ar ar tillaten att besoka denna hemsida eller anvanda YouAndShe.com (hadanefter "Webbplats") Tjansten (nedan kallat “Tjansten”).

De foljande Villkoren definierar villkoren for vilket webbplats Tjansten drivs av Friendly Peοple LP, Suite 14 Queen Street, Edinburgh, United Kingdοm, EH2 1JE (harmed "oss” “vi” or “varan") ska anvandas. Vanligen las vara Villkor. Genom att registrera dig med Tjansten medger du att du har last och accepterat Allmanna Anvandarvillkoren samt sekretesspolicy (Privacy policy) och Cookies policy. Villkoren ar en integrerad del av ditt kontrakt. Villkor som skiljer sig galler inte.

En sarskild anteckning om minderariga personer

Personer under 21 ar ar inte berattigade att anvanda vara tjanster. Vi ber att sadana personer inte lamnar information till oss. Webbplatsen ar avsedd for samtyckande vuxna, over 21 ar (arton) eller personer som har natt majoritetsaldern i deras tillampliga jurisdiktion, beroende pa vilket som ar aldre. Personer under majoritetsaldern ar inte berattigade att registrera sig for, anvanda och / eller kopa tjanster och / eller produkter som finns pa webbplatsen eller att bli medlem.

1. Tjanst

1.1 Tjansten kan endast anvandas efter att du har registrerat. Registreringen ar gratis. Du gar darmed in i ett kostnadsfritt avtalsforhallande med oss, som styrs av dessa Villkor.

1.2 Vi erbjuder aven mer omfattande tjanster under en prenumeration som ar avgiftsbaserad, om du onskar kommunicera med andra medlemmar och anvanda Tjansten i sin helhet. Vi meddelar dig alltid innan du anvander nagra avgiftsbaserade tjanster, vilket anger tillampade avgifter och respektive belopp. Vi debiterar via din betalningsmetod (t.ex. kreditkort eller annat betalkort) for samtliga avgiftsbaserade prenumerationer. Du valjer hur lange du vill prenumerera pa tjansten. Du kan anvanda avgiftsbaserade tjanster efter att ha betalat ratt avgift. 

1.3 Ditt medlemskap ar avsett for personligt bruk endast. Du har inte ratt att auktorisera andra att anvanda ditt medlemskap eller ditt konto pa webbplatsen. Det betyder att du inte ar tillaten att dela dina inloggningsuppgifter med nagon tredje part eller vidarebefordra dina inloggningsuppgifter till nagon tredje part. Vi erbjuder tjansten endast for privat bruk. Genom att registrera dig, atar du dig att anvanda den har tjansten endast for privat bruk och inte kommersiellt.

2. Registrering och anvandande av tjanst

2.1 Tjansten kan endast anvandas efter att du har registrerat dig.

2.2 Genom att registrera dig sa godkanner du villkoren och garanterar att du ar minst 21 ar gammal.

2.3 Tjanster som ar atkomliga via mobila enheter kan vara begransade beroende pa tillagg (add-ons) och funktioner i din mobilwebblasare, det kan darmed betyda att alla funktioner inte nodvandigtvis ar tillgangliga.

2.4 Du maste vara sanningsenlig i de uppgifter som lamnats vid registreringen och senare under inkop och betalning.

2.5 Vi forbehaller oss ratten att blockera din tillgang till Tjansten om du anvander tjansten pa ett satt som ar olagligt eller bryter mot de skyldigheter som anges i dessa villkor. Vid blockering av din betalade tjanst, ar du fortfarande skyldig till att betala for tjansten och har ingen effekt pa det. I sadana fall kommer alla belopp upp till 250 EUR (tva hundra och femtio euro) inte att aterbetalas utan behallas av oss som en bot. Vi forbehaller oss ocksa uttryckligen ratt att krava en schablonstraffavgift pa upp till 250 EUR (tva hundra och femtio euro) av dig om du har betalat nagot belopp eller ett belopp som ar lagre an 250 EUR (tva hundra och femtio euro). Detta kommer inte att hindra pastaendet om eventuella krav pa storre forluster som faktiskt uppkommit.

3. Anvandarvillkor

3.1 Webbplatsens framsta syfte ar att tillhandahalla en underhallnings upplevelse for vuxna. Tjansten gor det mojligt for medlemmarna att ansluta sig till varandra, utbyta bilder, historier, fantasier och kontakta och engagera sig i samtal med andra medlemmar, vara representanter samt vart automatiserade system.

3.2 Du forstar och accepterar att det inte finns nagon garanti for att du finner en traff, en sallskapspartner eller en aktivitetspartner eller att du kommer att traffa nagon av vara medlemmar personligen. Webbplatsen bidrar enbart med en underhallnings upplevelse for vuxna till sina medlemmar.

3.3 Du forstar att du ar ansvarig for all information som du tillhandahaller. Du maste se till att de uppgifter du lamnar ar sanningsenliga och beskriver dig personligen. Du forbinder dig att avsta fran att medvetet presentera data fran tredje part som din egen information. Medvetet falska uppgifter eller information som gors med avsikt for bedrageri, eller som tillhandahaller bank-eller kreditkortsuppgifter till ett tredje part utan deras medgivande kommer att sluta med juridiska konsekvenser.

3.4 Du atar dig att halla information som vi uppdaterade, sarskilt dina kontaktuppgifter och betalningsinformation.

3.5 Du ar ensam ansvarig for innehallet som du publicerar eller visar pa tjansten, eller skickar till andra medlemmar, och genom att lagga upp innehall pa ett offentligt stalle av tjansten, medger du automatiskt, och du garanterar att du medger att du godkanner, till oss en oaterkallelig, evig, icke-exklusiv, global licens att anvanda sadan information och innehall, samt att ge och bemyndiga underlicensiering av detta innehall. Vi forbehaller oss ratten att anvanda innehall fran profiler, inklusive anvandarnamn, foton och video, for att presentera dem i marknadsforingsmaterial. Webbplatsen har anslutit sig till natverket PARTNER FACTORY & Dating Factory vilka slar samman resurser och medlemmar av flera webbplatser for att ge dig ett storre urval av medlemmarna att kommunicera med. Allt innehall du lagger upp kan vara synliga pa andra platser pa natet.

3.6 Vi kan inte verifiera riktigheten eller sanningen i den information som publiceras av andra medlemmar. Samtidigt som vi har ratt, men inte skyldighet, att undersoka innehallet i profilerna, inklusive uppladdade bilder, for att lagen foljs i allmanhet, med dessa villkor och med de regler som anges av oss pa relevanta webbsidor och, om nodvandigt, for att forneka , andra eller ta bort innehallet i fraga. Genom att anvanda denna tjanst accepterar du att alla medlemsprofiler, meddelanden och kommunikation inte kan vara akta och tjansten ar for endast underhallning. Detta beskrivs narmare under avsnitt 3.17.

3.7 Du atar dig att inte lamna nagon information som du inte uttryckligen har begarts att lamna ut. I synnerhet galler detta namn, bostadsadresser, e-postadresser, webbadresser, telefonnummer och faxnummer.

3.8 Du forbinder sig att behandla andra kunders data (sarskilt namn, bostadsadresser, e-postadresser, webbadresser, telefonnummer och faxnummer), e-post och andra former av korrespondens som du far i samband med din anvandning av tjansten med sekretess; du forbiner dig ocksa att avsta fran att gora dessa tillgangliga for tredje part utan samtycke av deras upphovsman. Det ar ocksa forbjudet att formedla data till de som inte ar medlemmar som en del av tjansten.

3.9 Du garanterar att du inte har nagra kommersiella avsikter och kommer att avsta fran att anvanda den information som anfortrotts dig for kommersiella andamal eller syften som bryter mot avtalet. Du atar dig att skicka meddelanden till inga andra kunder an kunder som ar for personlig kommunikation och i synnerhet inte skickar meddelanden till kunder i syfte med reklam eller saljande av varor eller tjanster. Du atar sig ocksa att avsta fran att skicka "spam" eller liknande.

3.10 Du skall inte missbruka ditt anvandande och sarskilt ska du avsta fran att anvanda tjansten i syfte att

 • sprida krankande, stotande eller pa annat satt olagligt material (ar inte begransat till material som intranger pa en tredje parts personliga rattigheter som t.ex. foton);
 • hota eller trakassera andra och/eller kranka deras rattigheter;
 • att utlova eller begara pengar eller betalning i nagon form.

3.11 Du atar dig ocksa

 • att inte ladda upp data med virus (infekterad mjukvara) eller nagon annan form av malware (till vilket raknas men ar inte begransat till maskar, trojanska hastar, spyware mm.) till tjansten;
 • inte att ladda upp nagon data till tjansten som innehaller mjukvara eller annat material som ar copyrightskyddade eller skyddade av andra kommersiella rattigheter om inte du har rattigheter eller har fatt tillstandet som kravs for att anvanda programvaran eller material fran innehavaren av dessa;
 • att inte anvanda tjansten pa ett sadant satt att anvandandet av tjansten for andra medlemmar paverkas negativt;
 • inte for att avlyssna/hacka e-post eller gora nagot forsok att gora detta.

3.12 Om du inte uppfyller nagon av de skyldigheter som anges i ovanstaende punkter kan det leda till att vi avbryter avtalsforhallandet och att tilltradet till tjansten omedelbart blockeras. Eventuella ekonomiska fordringar fran oss mot dig forblir opaverkade av detta. Dessutom forbehaller vi oss ratten att inleda civilrattsliga eller straffrattsliga forfaranden mot dig. Varje penningfordran fran oss mot dig paverkas inte av det. Dessutom forbehaller vi oss ratten att inleda civilrattsliga eller straffrattsliga forfaranden mot dig.

3.13 Om du anvander tjansten i samband med affarsintressen eller anvander detaljer och uppgifter som anfortrotts dig sa blir du skyldig att betala en straffavgift pa 10.000 EUR for varje bevisad overtradelse eller det hogsta belopp som ar tillatet enligt lag, utan att det paverkar eventuella skadestandsansprak.

3.14 Du atar dig att halla oss skadeslosa for alla forfaranden, forlust, krav eller skadestandsansprak som kan uppsta under din registrering for och anvandning av tjansten. Framfor allt ska du ta pa dig allt ansvar och alla skyldigheter, kostnader och fordringar till foljd av forluster pa grund av skadligt skvaller, forolampning, fortal och krankning av personlighetsskyddet genom andra kunder, pa grund av icke-tillhandahallande av tjanster for kunder eller pa grund av krankning av immateriella rattigheter eller andra rattigheter av dig. Vidare skall du gottgora oss allt ansvar och fordringar som harror fran brott mot dessa villkor av dig.

3.15 Du forvantas att oppna och svara pa de meddelanden som du far med jamna och lampliga mellanrum och vid behov spara dessa pa din egen dator eller annat lagringsmedium.

3.16 Alla mottagna meddelanden fran anvandare av den kostnadsfria tjansten, sparas intern i brevladan pa siten i 30 dagar. Alla mottagna meddelanden fran betalande abonnenter lagras i din interna brevlada pa siten i 3 manader. A Vi forbehaller oss ratten att granska och ta bort eventuella meddelanden, kommentarer, bilder, video och fullstandiga profiler dar ("innehallet") enligt var egen bedomning bryter mot dessa villkor eller kan vara stotande, olagligt eller som kan strida mot rattigheter eller som kan kompromissa sakerheten for andra medlemmar.

3.17 Vi har ratt att ta bort din profil fran databasen om du inte har anvant den kostnadsfria tjansten for mer an sex (6) manader, detta har vi aven ratt till utan att meddela dig. Denna atgard bidrar till att skydda din data som efter denna period loper ut, och blir tvungna att anta att du inte langre ar intresserad av lagring av din data; och darmed bidrar denna atgard till att halla databasen fri fran inaktiva kunder, och darigenom forbattra den tjanst som erbjuds av oss.

4. SARSKILDA VILLKOR FOR EU-MEDLEMMAR

 

5. Uppsagning; Upphorande av tjansten

5.1 Uppsagning

Nar man pratar om uppsagning, sa maste en klar distinktion finnas mellan det konstnadsfria avtalsforhallandet som blir till vid registrering och det betalda avtalsforhallande som blir till vid kop av en betaltjanst.

Du har ratt att saga upp det konstnadsfria avtalsforhallandet med oss nar som helst utan att ange dina skal for detta.

Vi har ratt att saga upp befintliga kostnadsfria avtalsforhallanden med dig efter en 14-dagars uppsagningstid. Ratten att ta bort dig fran systemet (for ratt anledning) eller for att blockera dig paverkas inte av detta.

Det betalda avtalsforhallandet maste avslutas minst 14 dagar fore respektive betalda period loper ut eller, om en annan period angavs vid kop av betald tillgang, inom den angivna perioden. Uppsagningen av de betalda avtalsenliga tjanster ar bara effektiva om det sker med hjalp av en uttrycklig, skriftlig forklaring. For att underlatta en klar uppsagning och for att skydda mot missbruk, maste du alltid ange dina registreringsuppgifter som en absolut nodvandighet.

Anm: Ett kostnadsbelagt avtal kan inte sagas upp enkelt genom att endast ta bort profilen. Om du har kopt en prenumeration och tar bort din profil, kommer inte det betalda avtalsforhallande beroras av detta. Om en prenumeration har betalats for men inte anvands, aven om du vagrar att anvanda den sa betyder det att du inte far nagon aterbetalning for betalningen som redan gjorts. Som beskrivits ovan, kravs det en skriftlig uppsagning for ett kostnadsbelagt avtalsforhallande.

Vanligen skicka skriftlig uppsagning via brev, fax eller email till:

PARTNER FACTORY & Dating Factory
Kundsupport
Friendly Peοple LP, Suite 14 Queen Street, Edinburgh, United Kingdοm, EH2 1JE

E-mail: [email protected]

 

5.2 Upphorande av tjanst

Vi har ratt att avbryta tillgangen till de tjanster som erbjuds helt eller delvis. Vi kommer att informera dig om den planerade upphorelsen och dess omfattning i forvag, minst 14 dagar innan den helt eller delvis upphorand. Om du har betalat for, men inte annu till fullo utnyttjat tjansten vid tidpunkten for upphorandet, kommer du att fa en pro-rata aterbetalning for den outnyttjade tjansten, eller en motsvarande forlangning av abonnemangsperioden.

6. Information om data

6.1 Under driften av vara Tjanster atar vi oss att folja gallande lagbestammelser som galler for dataskydd och behandling av data.

6.2 Var samling, anvandning och delning av din personliga information omfattas av var sekretesspolicy (Privacy Policy). Du samtycker till att du, genom att anvanda vara tjanster, samtycker till insamling, bibehallande, anvandning eller nagon del av din personliga information som anges i sekretesspolicyn (Privacy Policy), inklusive overforing av din personliga information fran ditt hemland till nagot annat land dar lagar om integritet och sekretess kan skilja sig fran varandra. For ytterligare sekretessvillkor, var god se var sekretesspolicy (Privacy Policy). For alla rattsliga andamal ska sadan sekretesspolicy (Privacy policy) anses vara en integrerad del av dessa anvandarvillkor.

6.3 Du bekraftar och accepterar att allt innehall uppladdat av dig till Webbplats Tjansten ar tillganglig for alla kunder inom PARTNER FACTORY & Dating Factory databasen. Detta galler aven nar kunder registrerar sig pa Webbplats eller oss via andra webbplatser i PARTNER FACTORY & Dating Factory natverket eller oss eller via andra samarbetspartners. Detta gor det aven tillgangligt for dig att anvanda tjansterna som tillhandahalls i PARTNER FACTORY & Dating Factory databasen via olika domaner.

6.4 Din profil och dess innehall kan vara sokbara, och du kan soka efter profiler och deras innehall medlemmar registrerade pa andra webbplatser som drivs av oss, till exempel co-markt eller privat markta. Din profil och dess innehall kan vara sokbart genom tredjeparts sokmotorer, till exempel Google, MSN, etc.

6.5 For att oka dina chanser for framgang erbjuder YouAndShe.com dig icebreaker meddelande tjansten, helt gratis. Den har funktionen forsakrar att din profil far maximal exponering da dina matchiningar automatiskt far ett personligt icebreaker meddelande for din rakning.

6.6 For annonsering till hemsidan och att du anvander en del av hemsidan, kan vi eller vara tredjeparts annonsorer placera eller kanna igen en unik cookie i din webblasare. Cookies ar en normal del av internetverksamheten och anvands aven av webbplatsen for att sakert identifiera dig varje gang du loggar in och anvander webbplatsen och aven for att halla din session aktiv nar du inte anvander hemsidan under en tid. All information som vi eller tredje man samlar in via cookies och marknadsforingskampanjer mjukvara ar helt anonymt. Genom att registrera pa denna webbplats accepterar du placeringen av dessa cookies. For mer information om vilka typer av cookies som vi anvander pa de webbplatser besok var Cookies policy.

7. Anvandarvillkor och upphovsratt

Alla rattigheter till program, tjanster, processer, programvara, teknik, varumarken, varunamn, uppfinningar och material som tillhor oss forblir enbart vara. Vi ar agare till allt anvandande till ovan namnda rattigheter. Anvandning av alla program och innehall, material, varumarken och varunamn som den innehaller ar endast tillatet for de andamal som anges i dessa GTC. All kopiering av program, tjanster, processer, programvara, teknik, varumarken, varunamn, uppfinningar och material som tillhor oss ar inte tillatet om det inte uttryckligen godkants av oss.

8. Ansvarighet

8.1 Direktkontakt kan bara handa mellan vara kunder efter overenskommelse av bada parter. Vi ar darfor inte ansvariga utifall att nagon sadan kontakt inte intraffar inom det aktiva avtalet. Det vi gor ar forstas att strava efter att formedla kontakt mellan vara kunder genom att tillhandahalla de tekniska medel for detta andamal.

8.2 Vi ar inte ansvariga for missbruk av uppgifter och information dar mojligheten finns, trots att det uttryckligen ar fordjudet, att du kan anvanda tjansten pa ett otillborligt eller olagligt satt. Dessutom ar vi inte ansvariga om handelsevis information som gors tillganglig av dig for en tredje part missbrukas av denna tredje part.

8.3 Vi kan inte garantera att tjansten ska fungera korrekt i alla lagen, det vill saga att fa tjansten att vara standigt tillganglig utan avbrott. Framfor allt ar vi inte ansvariga for fel i teknisk utrustning eller i kvaliteten pa tillgang till tjansten pa grund av force majeure eller handelser bortom kontroll av oss (till exempel fel i natverkskommunikationen).

8.4 Vi ar inte ansvariga for otillaten tillgang till din personliga information fran tredje part, till exempel i form av tillgang till databasen av hackare.

8.5 For andra forluster som uppstar pa grund av andra orsaker an de ovannamnda, ska vi bara vara ansvariga i fall av uppsat och grov vardsloshet av dess verkstallande organ, anstallda och medhjalpare, och detta ansvar star i proportion till andra orsaker som bidrar till forlust.

8.6 I vilket fall som helst kommer vara skyldigheter gentemot dig att vara begransade, sa langt lagen tillater, till den sammanlagda summan av alla avgifter du har betalat till oss de senaste 6 manaderna innan det intraffade som skapade var forpliktelse. I vilket fall som helst kommer vara skyldigheter gentemot dig att vara begransade, sa langt lagen tillater, till den sammanlagda summan av alla avgifter du har betalat till oss de senaste 6 manaderna innan det intraffade som skapade var forpliktelse.

8.7 Om du traffar nagon (online eller offline) genom vara tjanster, ar vi inte skyldiga for nagon skada som den personen kan asamka dig, eftersom det ar enbart du som ansvarar for att du tar alla steg for att skydda dig fran sadana handelser. Du samtycker till att det ar omojligt for oss att undersoka varje varje medlems bakgrund.

8.8 I ovriga fall ar alla skyldigheter exkluderade.

9. Invandningar

9.1 Eventuella invandningar mot det belopp som debiteras eller faktureras maste vandas och motiveras skriftligen till PARTNER FACTORY & Dating Factory inom sex (6) veckor fran det i fragas debitering gors eller fakturan tas emot. Om du inte gor nagra motiverade invandningar inom denna 6-veckors period, ska de debiterade eller fakturerade kostnaderna anses som godkand. For att undvika tveksamheter sa ar oanvand tjanst, om tjansten har varit tillganglig eller inte - ej en berattigad motivering/invadning.
Om en berattigad invandning framfors sa kommer det havdade kontot att aterbetalas till dig eller, alternativt, sa kommer du att erbjudas en forlangning av betaltjansten. Denna forlangning kommer att vara for den period for vilken du hojde den berattigade invandningen.
Du har ocksa ratt att stalla oss en frist pa fem arbetsdagar for korrekt utforande. Om orsaken till klagomalet inte ar lost i slutet av denna frist, har du ratt att hava avtalet.
Endast immateriella storningar i tjansten ger dig inte ratt till ett klagomal. En immateriell storning for en betaltjanst uppstar nar den period da du inte kan anvanda betaltjansten inte overstiger tva dagar pa raken.
Du kan bara kompenseras eller fa ratt utifran dina egna krav mot oss om detta pastaende ar lagligen etablerat, obestritt eller erkant.

9.2 Om en transaktion ar korrekt bestriden av dig, kan krediten eller betalningen till oss for sadan transaktion bli omvand (ett "Aterkrav") om ditt krav skulle anses vara motiverat. Ett aterkrav initieras med och bestams av den berorda kortutgivaren eller kreditinstitutet efter det att forfogande har gjorts, vilket du atar dig att folja. En lista med nagra vanliga orsaker till aterkrav inkluderar

 • obehoriga eller felaktigt godkanda transaktioner
 • du kanner inte igen debiteringen
 • du debiterades tva ganger eller
 • transaktioner som inte har uppkommit eller behandlats i enlighet med dessa villkor eller pastas vara olagliga eller misstankta
 • klagomal som genomforts av dig sjalv till kredit eller det finansiella institut som du har ett avtalsforhallande med.

 

9.3 Vid aterbetalning eller aterforing godkannande, betalar vi beloppet till fullo gallande abonnemangsavgift som ifragasatts och som har ansetts berattigad ett aterkrav.

9.4 Nar det galler dessa Anvandarvillkor accepterar du harmed, pa var begaran, att tillhandahalla rimligt stod i samband med eventuella omtvistade betalningstransaktioner, inklusive verifiering av alla transaktioner som utforts i samband med de tjanster som avtalas fran oss.

9.5 Du atar dig harmed att inte forsoka bedragligt gora ansprak pa en aterkrav. Vi forklarar harmed att vi bevarar valmojligheten att inte fornya din prenumeration eller att inte acceptera dig som kund om du skulle ha gjort en eller flera begaranden om aterkrav som foretaget anser ha varit bedragliga eller obefogade.

9.6 Vid utebliven betalning eller en betalningsforsummelse av dig, forbehaller vi oss ratten att kalla pa ett inkassoforetag och krava att du betalar dina avgifter. Vi forbehaller oss ocksa ratten att ta ut ranta for resterande skulder till ett belopp som baseras pa rattsliga bestammelser.

9.7 Vi forbehaller oss ratten att lagga till efterskottsranta enligt lag, eller/och med 10% per ar.

10. Tillamplig lag och tvistlosning

10.1 For att losa ett klagomal avseende Tjansten eller Webbplatsen, bor du kontakta webbplatsens kundtjanst genom att anvanda formularet Kontakt oss pa webbplatsen.

10.2 Om det som namns i artikel 10.1. inte leder till en uppgorelse i godo inom 15 kalenderdagar efter det att du har lamnat in din klagan, sa trader foljande i kraft.

10.3 Varje dispyt, kontrovers eller krav som uppkommer pa grund av eller ar relaterat till ingaendet, tolkningen eller utforandet av det nuvarande avtalet, eller brott mot, avslut eller ogiltighet av det, som inte har blivit overenskommet pa basis av artikel 10.1, skall fa sin slutgiltiga losning genom skiljedom.

10.4 Parterna skall att ha skiljedomen i enlighet med procedurreglerna i CEDIRES (Center for Dispute Resolution), av domstol som utses av en skiljedoms domstol.

10.5 Skiljedomstribunalen skall besta av en skiljeman.

10.6 Skiljedomsplats skall vara London (England), Paris (Frankrike), eller Bryssel (Belgien). Men parterna kan komma overens om att ha det nagon annanstans. Om parterna inte kommer overens om plats for skiljedom, skall platsen for skiljedom vara Bryssel, Belgien. Om lagen dar du har ditt regelbundna boende tillater dig att paborja handlingarna i ditt hemland, oavsett vad reglerna i GTC sager, och ifall du skulle motsatta dig skiljedomsforfarandet i Bryssel, sa skall skiljedomsforfarandet ske i ditt hemlands huvudstad.

10.7 Spraket vid skiljedom skall vara detta avtals sprak, dvs. engelska. Parterna kan komma overens om att anvanda ett annat sprak for muntliga forhandlingar (och/eller skriftliga framstallan), om alla parter och skiljedomsnamnden(er) samtycker dartill.

10.8 De tillampliga lagarna skall vara de i Lex Mercatoria (internationell affarslag) gallande, men parterna kan komma overens om att, efter att dispyten har uppkommit, att lata dispyten regleras av vad som alla rationella och rattvisa personer skulle anvanda, enligt vad som ar rattvist och/eller sedvana enligt internationell affarsratt, och med iakttagande av vad som har uppgivits i detta avtal. Skyddsstandarden som erbjuds av europeisk konsumentratt skall i vilket fall som helst tas i beaktande.

11. Ovrigt

11.1 Forutom vad som uttryckligen anges i skriftlig form, informationen pa var betalningssida/-sidor i fall du koper betalda tjanster och aven villkoren utgor hela avtalet mellan oss och dig med avseende pa anvandningen av Webbplatsen och Tjansten.

11.2 Registreringen och prenumerationen ar personlig for dig. Du kommer inte att overlata, overfora eller ta ut dina rattigheter och skyldigheter under din registrering och prenumeration.

11.3 Vi har ratt att ge kommission till tredjepartsleverantorer och stallforetradande representanter med rendering av delar av eller hela spektrat av tjansterna, forutsatt att detta inte ger upphov till nagra nackdelar for dig.

11.4 Skulle enskilda punkter i dessa Villkor eller avtal bli ogiltiga eller ofullstandiga, sa kommer giltigheten av ovriga punkter i Villkoren eller avtalen inte pa nagot satt paverkas. Nar det galler punkter som ej ar en del av avtalet eller ar ogiltiga sa kommer innehallet i avtalet regleras av de giltiga rattslagarna.

11.5 Konstruktionen, giltigheten och verkstallandet av dessa GTSs skall regleras till fullo av Lex Mercatoria, dvs. internationell affarslag, med beaktandet av faktumet att du ar konsument och att europeisk konsumentkopslag darmed inkluderas och att du samtycker till att varje dispyt som uppkommer enligt GTC, eller kontraktet, kommer att underordnas den ovan givna dispytlosningsklausulen, satillvida inte tvingande lag sager annat.

11.6 All korrespondens i fraga om medlemskap eller abonnemang ska endast stallas till:

PARTNER FACTORY & Dating Factory
Kundsupport
Friendly Peοple LP, Suite 14 Queen Street, Edinburgh, United Kingdοm, EH2 1JE

E-mail: [email protected]

Dessa Allmanna Anvandarvillkoren har oversatts for din bekvamlighet. Om det finns nagon skillnad mellan den har versionen och den ursprungliga engelska versionen, galler den engelska versionen.